ลุ้นรับ รถกระบะ Toyota Hilux Revo Smart Cab 2.4 Entry MT และรางวัลอื่นๆอีกมากมายกับ Dmalt Arabus

ดีมอลต์และอาราบัส 3in1 แจกจัดหนักกับ ‘ย่งิ ชงย่งิ ดีปี 2 ชงทุกวัน ลุ้นเป็ นเศรษฐีได้ทุกซอง’ ดีมอลต์และอาราบัส 3in1ขอชวนทุกคนร่วมล้นุเป็นเศรษฐีกับแคมเปญ“ยิ่งชงยิ่งดีปี2ชงทุกวนั ล้นุเป็นเศรษฐีได้ทุกซอง” กาแฟอาราบัส กาแฟที่ใช้วิธีการสกัดกาแฟด้วยการดริปที่สามารถสกัดเอาแก่นแท้ของกาแฟออกมาได้ดีที่สุด เป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ ญี่ปุ่นและเกาหลี รสชาติกาแฟนุ่ม ละมุน และกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า 100% คงความสดใหม่ของกาแฟจากแหล่งผลิต ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแก้วแบบใหม่ ที่ช่วยปกป้องกาแฟจากออกซิเจนภายนอก จึงคงความสดใหม่ได้ดีที่สุด ดื่มแล้วลุ้นไปกับเรานะคะ
icon_783.jpeg
ผู้จัดกิจกรรม
หมวดหมู่
มูลค่า
:    2,300,000
จำนวนของรางวัล
:    850
ราคา
:    ซื้อสินค้า
ประเภทของกิจกรรม  
:    ร่วมสนุก  
 
 
สิ้นสุด
:    2021-10-31

ตรวจสอบ
review

ลุ้นรับ รถกระบะ Toyota Hilux Revo Smart Cab 2.4 Entry MT และรางวัลอื่นๆอีกมากมายกับ Dmalt Arabus กิจกรรมการร่วมสนุกโดย ดีมอลต์ (Dmalt Thailand) และของรางวัลจาก 2,300,000 สำหรับ 850 ของรางวัลต่างๆ. ได้คะแนนเพิ่มสำหรับมูลค่าของรางวัล ชงปีนี้...รวยแน่นอน!! หมออาราบัส ฟันธง!! แค่ชงกาแฟอาราบัส 3in1 ดื่ม แล้วส่งซองเปล่ารสชาติใดก็ได้ เขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้านหลังซอง ส่งมาที่ ตู้ปณ.5 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ลุ้นรางวัลใหญ่รถกระบะ ทองคำกิมตุ้ง หนัก 1 บาท และแจกทุกเดือน รถมอเตอร์ไซด์ ยามาฮ่า ฟีโน่ และสร้อยคอทองคำ รวมมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 เราไม่เคยลงประกาศและให้คะแนนความพึงพอใจสำหรับกิจกรรมโปรโมชั่นที่ไม่ดีแบบนั้น
คะแนนของเรา 4 of 5.0    ©ChingChokSiam, 2021-08-11

รถกระบะ Toyota เด่นเรื่องความประหยัดและทนทานอยู่แล้ว (ขอบคุณภาพจาก Unsplash)

ทิปสำหรับการเข้าร่วมสนุกกับ ร่วมสนุก

ตรวจสอบสอบภาพรวมของ ประเภทของกิจกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมสนุกและหากิจกรรมที่คล้ายกัน. กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ง่ายมากที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรม เพราะคุณแค่ทำการกรอกข้อมูลการติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้ สิ่งหลักหลักของกิจกรรมนี้เลยก็คือ ต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณได้มอบไว้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างเช่นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นั่นก็หมายความว่าทางผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อหาคุณได้โดยตรง และ ชื่อของคุณต้องเขียนถูกต้องตามบัตรประชาชน พร้อมทั้งวันเกิด และปีเกิดที่ตรงตามบัตรประชาชน และ บางกิจกรรมอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด และถ้าหากว่าอายุของคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ คุณไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้

เป็นผู้ชนะได้อีกจาก ดีมอลต์ (Dmalt Thailand)

กิจกรรมการร่วมสนุกนี้ จัดโดย ดีมอลต์ (Dmalt Thailand) คุณสามารถดูกิจกรรมล่าสุดได้ที่นี่ :
ที่คุณอาจจะสนใจ:

กฎกติกา และ ข้อบังคับ สำหรับการร่วมกิจกรรม "ลุ้นรับ รถกระบะ Toyota Hilux Revo Smart Cab 2.4 Entry MT และรางวัลอื่นๆอีกมากมายกับ Dmalt Arabus"
เนื่องด้วยผู้จัดกิจกรรม. เง่อื นไขรายการ 1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าทั่วไป ที่ซือ้ เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ปรุงสาเร็จ สูตรมอลต์ พลัส ภายใต้เครื่องหมาย การค้าดีมอลต์3อิน1หรือผลิตภณัฑ์กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงภายใต้เครื่องหมายการค้าอาราบสั สปีดทรีอินวนั รสใดก็ได้ ณ ร้านค้าหรือตวั แทนจาหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยส่งซองเปล่าที่ร่วมรายการ จานวน 1 ซอง พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศพัท์ด้วยลายมือหรือพิมพ์ลงบนกระดาษแนบติดมาพร้อมกับชนิ้ส่วนซองผลิตภณัฑ์จานวน1ซองและส่งมา ที่ ตู้ปณ.5 ปณจ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อล้นุ รับรางวัล โดยชิน้ ส่วน 1 ซองชิน้ ส่วน ถือเป็น 1 สิทธ์ิของผู้ร่วมรายการ จากนัน้ เมื่อครบระยะเวลาที่กาหนดทางบริษัทฯจะรวบรวมชิน้ ส่วนของผู้ร่วมรายการทงั้หมดเพื่อนามาจับรางวัลหาผู้โชคดี ต่อไป 2. รางวลั สาหรับผ้เู ข้าร่วมรายการ แบ่งเป็น รางวลัรางวลัใหญ่(จบัรางวลัรอบสดุท้าย) - รถกระบะ Toyota Hilux Revo Smart Cab 2.4 Entry MT มลู ค่ารางวลั ละ 619,000 บาท จานวน 1 รางวลั - ทองคากิมต้งุ หนัก 1 บาท มลู ค่ารางวลั ละ 26,150 บาท จานวน 10 รางวลั รวมมลู ค่า 261,500 บาท (ราคาทองรูปพรรรณ วนัที่8เมษายน2564) รางวลั รายเดือน - - รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า รุ่น Fino 125 สีแดง มูลค่ารางวัลละ 47,200 บาท จานวน 8 รางวัลรวมมูลค่า 377,600 บาท - สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 6,552.50 บาท จานวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 262,100 บาท (ราคาทองคา รูปพรรณณวนัที่8เมษายน2564) - เสอื้แจ็กเก็ตดีมอลต์มลูค่ารางวลัละ950บาทจานวน800รางวลัรวมมลูค่า760,000บาท รวมจานวนของรางวลัทงั้รายการจานวน859รางวลั รวมมลูค่าทงั้สนิ้ 2,280,200บาท(สองล้านสองแสนแปดหมื่นสองร้อย บาทถ้วน) 3.รายละเอียดการจบัรางวลั 3.1 สถานที่จับรางวัล : บริษัท ไทยลัคกีด้ รอว์ จากัด เลขที่ 30 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 3.2เวลาในการจบัรางวลั:10.00น. 3.3ระยะเวลาเข้าร่วมตงั้แต่วนัที่1มิถุนายน2564–วนัที่31ตุลาคม2564 3.4จานวนครัง้ในการจบัรางวลั9ครัง้ ครัง้ที่1วนัที่2กรกฎาคม2564จานวน106รางวลั ครัง้ที่2วนัที่17กรกฎาคม2564จานวน106รางวลั ครัง้ที่3วนัที่2สิงหาคม2564จานวน106รางวลั ครัง้ที่4วนัที่17สิงหาคม2564จานวน106รางวลั ครัง้ที่5วนัที่2กันยายน2564จานวน106รางวลั ครัง้ที่6วนัที่17กันยายน2564จานวน106รางวลั ครัง้ที่7วนัที่2ตุลาคม2564จานวน106รางวลั ครัง้ที่8วนัที่17ตุลาคม2564จานวน106รางวลั ครัง้ที่9วนัที่2ธันวาคม2564จานวน11รางวลั 4. ประกาศรายชื่อผ้โู ชคดี ทาง www.facebook.com/DMALTThailand และ www.facebook.com/Arabuscoffee ครัง้ที่1,2วนัที่9,24กรกฎาคม2564 ครัง้ที่3,4วนัที่9,24สิงหาคม2564 ครัง้ที่5,6วนัที่9,24กันยายน2564 ครัง้ที่7,8วนัที่9,24ตุลาคม2564 ครัง้ที่9วนัที่9ธันวาคม2564 ผู้โชคดีต้องเป็นผ้มู ีสัญชาติไทยทงั้ ที่มีภูมิลาเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนาหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนตวั จริง,ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา,มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลโดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านนั้ สาหรับการรับรางวลับริษัทฯจะโทรศพัท์แจ้งผ้โูชคดีให้ทราบพร้อมทงั้ส่งจดหมาย โดยผ้โูชคดีต้องติดต่อขอรับรางวลัตามสถานที่ที่บริษัทฯกาหนดภายในระยะเวลา30วนั นับตงั้แต่วนัประกาศรายชื่อผ้โูชคดีในแต่ ละครัง้ หากเลยกาหนดถือว่าสละสิทธ์ิ ทางบริษัทฯจะมอบรางวลั ดงั กล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป 5. ผ้โูชคดีที่ได้รับรางวลัมลูค่า1,000บาทขนึ้ไปต้องชาระภาษีณที่จ่าย5%ของมลูค่ารางวลัที่ได้รับตามคาสงั่กรมสรรพากรท่ี ทป. 101/2544 6. ของรางวลั ไม่สามารถโอนสิทธ์ิ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวลั อื่น หรือเงินสดได้ 7.ผู้โชคดีมีสิทธ์ิได้รับรางวลัสงูสดุเพียง1รางวลัเท่านัน้ต่อรอบการจบัในครัง้นนั้ 8.ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯนาชื่อนามสกุลและรายละเอียดอื่นใดของผ้ทูี่ได้รับรางวัลทงั้ภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณา ประชาสมั พนั ธ์ และ/หรือนาไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สาหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ใดๆ แก่ผ้โู ชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธ์ิขาดของบริษัทสามารถนาไปเผยแพร่และ ประชาสมัพนัธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน 10. พนักงานและครอบครัวของกล่มุ บริษัท แดรี่ พลสั จากัด และ บริษัท ดชั มิลล์ จากัด และกล่มุ บริษัทในเครือ และบุคคล / องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการจดั รายการในครัง้นีไ้ม่สิทธ์ิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 11.ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค ดัชมิลล์ โทร 0-2881-2222 www.dutchmill.co.th และ www.facebook.com/DMALTThailand และ www.facebook.com/Arabuscoffee บริษัทฯ ขอ สงวนสิทธ์ิในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการแลกรับของรางวลั หากทางบริษัทฯมีข้อสงสยัในการร่วมกิจกรรม 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบั การให้ของรางวลั แก่ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือการทาผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิมอบรางวลั สาหรับลกู ค้าที่ระบุข้อมูลถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของ รายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านัน้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14. ขอสงวนสิทธ์ิในการจดั หาของรางวลั ที่มีมลู ค่าเทียบเท่า ในกรณีของรางวลั ที่กาหนดไว้ขาดตลาด 15. คาตดั สินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธ์ิขาดและสิน้ สดุ 16. ใบอนุญาตจดั ให้มีการแถมพกหรือรางวลั ด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่ 766-774 / 2564
© ลิขสิทธิ์โดย ดีมอลต์ (Dmalt Thailand)