ลุ้นรับ Exclusive Campus Demon Slayer Box Set มูลค่าละ 589 บาท รวม 20 รางวัล กับ แคมปัส Campus

ถ้าอยากลองกิน Campus Brownie Roll กับอะไรดี ระหว่าง กดหัวใจรัวๆ ถ้าอยากลองกินเค้กช็อกโกแลต บราวนี่โรล เอาใจสายเค้ก เพิ่มความกรุบกรอบด้วย “แคมปัสบราวนี่โรล” หอมช็อกโกแลตเข้มข้น กินคู่กัน ฟิน X2 ไปเลย หรือ กดไลค์อย่าได้ยั้ง ถ้าอยากลองกินช็อกโกแลตเกล็ดหิมะ เย็น เข้ม สดชื่น แล้วกินคู่กับ “แคมปัสบราวนี่โรล” ที่มีความหอมกรอบ ได้รสช็อกโกแลตเข้มข้น ยิ่งชื่นใจไปอีก ความอร่อยแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใครกับ Campus Brownie Roll บราวนี่อบกรอบแบบโรลที่มีทั้งความกรอบ อร่อย และเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ 3 เมนูที่พอเติมพี่พัฟแล้วอร่อยกรุบสุดๆ เลยพัฟ เริ่มที่ ไอศกรีมช็อกโกแลต , บิงซูช็อกโกแลต และ ช็อกโกแลตมูส เนื้อเนียนละเอียด ที่ท็อปปิ้งด้วยช็อกโกพัฟแล้ว ได้ความเข้มข้นของช็อกโกแลต และ ความกรอบของบิสกิตอบกรอบ จากช็อกโกพัฟเลยทำให้อร่อยมีมิติมากขึ้น สายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ มีเลิฟแน่พัฟ อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะนะคะ
icon_1635.jpg
ผู้จัดกิจกรรม
มูลค่า
:    11780
จำนวนของรางวัล
:    20
ราคา
:    ฟรี
ประเภทของกิจกรรม  
:    ร่วมสนุก  
 
 
สิ้นสุด
:    2024-02-25

ตรวจสอบ
review

ลุ้นรับ Exclusive Campus Demon Slayer Box Set มูลค่าละ 589 บาท รวม 20 รางวัล กับ แคมปัส Campus กิจกรรมการร่วมสนุกโดย แคมปัส Campus และของรางวัลจาก 11780 สำหรับ 20 ของรางวัลต่างๆ. ไม่มีข้อเสนอแนะสำหรับของรางวัลนี้ ร่วมสนุกกับกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ร่วมสนุกง่ายๆ เริ่ม กด Like เพจ แคมปัส Campus กด Like & Share หน้ากิจกรรมนี้เป็นสาธารณะ กดเพิ่ม Campus เป็นเพื่อนใน Campus Line Official หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://lin.ee/rhgkKQm แคปภาพกิจกรรม แล้ววงกลม 3 คำแรก ที่คุณเห็น และโพสต์ภาพนั้นมาใต้ภาพกิจกรรมนี้ Tag คนที่อยากมอบ “แคมปัสบราวนี่โรล” ให้ พร้อมคอมเม้นต์สั้นๆ ว่า อยากมอบ “แคมปัสบราวนี่โรล” ให้คนที่ tag มา เพราะอะไร สั้นๆ และอย่าลืมใส่ #3ความรู้สึกที่ดีมีครั้งแรก #Campus #แคมปัสบราวนี่โรล #อร่อยสนุกมีประโยชน์ ให้ครบด้วยนะ ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 14-25 ก.พ. 2567 วันคัดเลือกผู้โชคดี คือ วันที่ 26 ก.พ. 2567 เวลา
คะแนนของเรา 3 of 5.0    ©ChingChokSiam, 2024-02-16

Box Set ของสะสมจากการ์ตูนเรื่องดังที่ประกอบไปด้วยของที่ระลึกและของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ (ขอบคุณภาพจาก Unsplash)

ทิปสำหรับการเข้าร่วมสนุกกับ ร่วมสนุก

ตรวจสอบสอบภาพรวมของ ประเภทของกิจกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมสนุกและหากิจกรรมที่คล้ายกัน. กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ง่ายมากที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรม เพราะคุณแค่ทำการกรอกข้อมูลการติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้ สิ่งหลักหลักของกิจกรรมนี้เลยก็คือ ต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณได้มอบไว้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างเช่นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นั่นก็หมายความว่าทางผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อหาคุณได้โดยตรง และ ชื่อของคุณต้องเขียนถูกต้องตามบัตรประชาชน พร้อมทั้งวันเกิด และปีเกิดที่ตรงตามบัตรประชาชน และ บางกิจกรรมอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด และถ้าหากว่าอายุของคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ คุณไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้

ที่คุณอาจจะสนใจ:
19-FamousStatues.jpg
Quiz: Can You Guess Where These Famous Statues Are Located?
READ MORE
13-ColorBlind.jpg
Are You Color Blind? Take This Quiz to Find Out!
READ MORE
15-CapitalCity.jpg
Can You Guess the Country from Its Capital City?
READ MORE
17-GeneralKnowledgeTest.jpg
Quiz: Can You Master This General Knowledge Test?
READ MORE
14-PixelatedCharacter.jpg
Can You Identify These Pixelated Characters?
READ MORE
21-GuessAnimals.jpg
Quiz: What Animal Is This?!
READ MORE

กฎกติกา และ ข้อบังคับ สำหรับการร่วมกิจกรรม "ลุ้นรับ Exclusive Campus Demon Slayer Box Set มูลค่าละ 589 บาท รวม 20 รางวัล กับ แคมปัส Campus"
เนื่องด้วยผู้จัดกิจกรรม. แว๊บแรกที่เห็น 3 ค ํานั้น คืออะไร?! ...มําร่วมสนุกคน้ หํา 3 ควํามรูส้ กึดๆี ทไี่ ดก้ นิบรําวนี่โรลกัน!!! ก็มสี ทิ ธริ์ ับ “Exclusive Campus Demon Slayer Box Set” มูลค่ําละ 574 บําท รวม 20 รํางวัล ของรํางวัลมูลค่ํารวม 11,480 บําท ทันที!! เพียงท าตามกติกาง่ายๆ 1. กด Like เพจ แคมปัส Campus 2. กด Like & Share หน้ํากิจกรรมนี้เป็นสําธํารณะ 3. กดเพิ่ม Campus เป็นเพื่อนใน Campus Line Official หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://lin.ee/rhgkKQm 4. แคปภําพกิจกรรม แล้ววงกลม 3 ค ําแรก ที่คุณเห็น และโพสต์ภําพนั้นมําใต้ภําพกิจกรรมนี้ 5. Tag คนทอี่ ยํากมอบ “แคมปัสบรําวนี่โรล” ให้พรอ้มคอมเมน้ ตส์ นั้ ๆ วํา่ อยํากมอบ “แคมปัสบรําวนี่โรล” ใหค้ นที่ tag มํา เพรําะอะไร สนั้ ๆ 6. และอยํา่ ลมื ใส่ #3ควํามรูส้ กึทดี่ มี คี รัง้ แรก #Campus #แคมปัสบรําวนี่โรล #อร่อยสนุกมีประโยชน์ ให ้ครบด้วยนะ 7. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ท ําถูกต้องตํามกติกําครบถ ้วน 20 ทํา่ น มสี ทิ ธริ์ ับ รับ “Exclusive Campus Demon Slayer Box Set” (ประกอบดว้ย เสอื้ สกรนี ลํายดําบพฆิ ําตอสรู 1 ตัว และกํารด์ 20 ใบไม่ซ ้ํากัน มที ัง้ กํารด์ พลัง กํารด์ ทองและกํารด์ พงิค์ โกลด์ลขิ สทิ ธแิ์ ท)้ มลู คํา่ ละ 574 บําท รวม 20 รํางวัล ของรํางวัลมูลค่ํารวม 11,480 บําท ทันที!! 8. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 14-25 ก.พ. 2567 เวลํา 23.59 น. วันคัดเลือกผู้โชคดี คือ วันที่ 26 ก.พ. 2567 เวลํา 18.00 น. ประกําศผลผ่ํานทํางเพจ แคมปัส Campus ภํายในวันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลํา 18.00 น. 9. ผู้ร่วมกิจกรรมรับรองว่ําคลิปวิดีโอ หรือ ภําพถ่ํายที่น ํามําร่วมกิจกรรมนี้เป็นคลิปวิดีโอ หรือ ภําพถ่ํายของตนเองและไม่ ละเมดิ สทิ ธบิุคคลใด และยนิ ยอมให้Facebook แคมปัส Campus ใชภ้ ําพถํา่ ยของผรู้่วมกจิกรรมทนี่ ํามําโพสตไ์ วน้ี้ พรอ้มแคปชนั่ ทปี่ รํากฎบนโพสตก์ จิกรรมใน Facebook แคมปัส Campus และ Facebook สว่ นตัวของผเู้ขํา้ร่วมกจิกรรม ไดโ้ดยจะไมเ่ รยี กค่ําตอบแทนใดๆ ทัง้สนิ้ และไมถ่ อืเป็นกํารละเมดิ สทิ ธใิดๆ ของผรู้่วมกจิกรรมตํามวัตถปุ ระสงคก์ ํารร่วม สนุกกับกิจกรรมนี้แต่อย่ํางใด เกณฑก์ ารตดัสนิ - ท ําถูกต้องตํามกติกําครบถ ้วน 20 คะแนน รวม 10 คะแนน - โดยมคี ณะกรรมกํารผูท้ รงคณุ วฒุ เิป็นผตู้ ัดสนิ โดยกํารลงคะแนน ไดแ้ ก่ 1. คุณอตินุช อรัญยะนําค ต ําแหน่ง Digital Director 2. คุณกณฑี ศรีเสริมโภค Account Director 3. คุณกุลิสรํา พุกกะเวส ต ําแหน่ง Online Content 4. ภัคจิรํา ดวงฉ ่ํา Account Executive - บริษัทจะคัดเลือกจํากผู้โชคดี 20 ท่ําน ที่ท ําตํามกฎกติกําถูกต้องครบถ ้วนและเขียนค ําตอบที่ถูกต้อง สร ้ํางสรรค์ สมเหตุสมผล จํากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 20 ท่ําน จะได้รับของรํางวัลตํามที่ระบุไว้ - ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนเท่ํากันจะให ้คณะกรรมกํารเป็นผตู้ ัดสนิ โดยเกณฑก์ ํารตัดสนิ จะวัดจํากแนวควํามคดิ เหตุผลที่ถูกใจกรรมกํารทั้ง 4 ท่ํานมํากที่สุด (เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมกําร) จนครบจ ํานวนผู้โชคดี 20 ท่ําน - หํากขอ้ ควํามทสี่ ง่ มําร่วมสนุกผดิ ลขิ สทิ ธิ์หรอืเป็นขอ้ ควํามลํามกอนําจําร ทํางคณะกรรมกํารสํามํารถตัดสทิ ธกิ์ ํารร่วม สนุกได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ํา - ร่วมสนุกได้เฉพําะใต ้โพสต์กิจกรรมนี้ในเพจ แคมปัส Campus เท่ํานั้น - ร่วมสนุกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 14-25 ก.พ. 2567 เวลํา 23.59 น. - ตัดสนิ โดยคณะกรรมกํารที่ เลขที่ 88 ซอยสขุ มุ วทิ 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหํานคร 10260 ในวันที่ 26 ก.พ. 2567 เวลํา 18.00 น. ประกําศผลผ่ํานทํางเพจ แคมปัส Campus ภํายในวันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลํา 18.00 น. ค ําตัดสนิ ของคณะกรรมกํารถอื เป็นทสี่ นิ้ สดุ หมายเหตุ: • ผรู้่วมสนุกตอ้ งใช ้Account ของตนเองใน Facebook และมีตัวตนอยู่จริงเท่ํานั้น • ขอสงวนสทิ ธใิ์นกํารแจกรํางวัลทํา่ นละ 1 รํางวัลเทํา่ นัน้ • ทกุ รํางวัลไมส่ ํามํารถโอนสทิ ธไิ์ ด ้ • ของรํางวัลจะจัดสง่ ทํางไปรษณียภ์ ํายใน 30-40 วันหลังประกําศผลและผโู้ชคดยีนื ยันสทิ ธคิ์ รบถว้นทุกคน (กรณีผู้ ยนื ยันสทิ ธไิ์ ม่ครบถว้นตํามจ ํานวน คณะกรรมกํารจะถอืเป็นกํารสละสทิ ธิ์และจะจัดสง่ ของรํางวัลใหผ้ ยู้นื ยันสทิ ธติ์ ําม เวลําที่กล่ําวมําข ้ํางต ้น) • บรษิ ัทฯ ขอสงวนสทิ ธใิ์นกํารพจิํารณํายกเลกิ สทิ ธิ์หํากพบว่ํามกี ํารทจุ รติ หรอื สอ่ เจตนําทจุ รติ ในกํารร่วมกจิกรรม และ ไมย่ นื ยันยันสทิ ธภิ์ ํายในเวลํา 15-20 วันหลังจํากวันประกําศผล • บริษัทฯ ขอสงวนสทิ ธใิ์นกํารลบขอ้ ควํามทมี่ เีนื้อหําทไี่ มเ่ หมําะสม หรอื สรํา้งประเด็นขัดแยง้ทํางสงัคม • สอบถํามรํายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox ของแฟนเพจ แคมปัส/Campus หนงัสอืแจง้รายละเอยี ดเกยี่ วกบัการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยขอ้ มูลสว่ นบคุ คล บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ํากัด (มหําชน) (“บรษิ ัท”) ในฐํานะผูค้ วบคมุ ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล ไดม้ กี ํารเก็บรวบรวม ใช ้และเก็บ รักษําขอ้มูลของท่ํานเพอื่ วัตถุประสงคใ์ นกํารเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยตํามรํายละเอยีดทปี่ รํากฏในขอ้ 1 ดํา้นลํา่ ง และเนื่องจํากขอ้มูลดังกลํา่ วของทํา่ น มลี ักษณะเป็นขอ้มูลสว่ นบคุ คลของทํา่ นซงึ่ ได้รับกํารคุ้มครองตํามพระรําชบัญญัติ คมุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) เพอื่ ใหก้ ํารด ําเนนิ กํารทเี่ กยี่ วกับขอ้มูลเหลํา่ นี้เป็นไปตํามขอ้ ก ําหนด ของ พ.ร.บ. บรษิ ัทจงึจัดท ําเอกสํารฉบับนี้ขนึ้ เพอื่ ใหท้ ํา่ นไดร้ับทรําบและเขํา้ใจสทิ ธขิ องทํา่ นตํามกฎหมําย รวมทัง้ เหตุผลที่บริษัทประสงคจ์ ะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลู สว่ นบคุ คลของทํา่ น โปรดอํา่ นโดยละเอยีดและท ํา ควํามเขํา้ใจเพอื่ ประโยชนใ์ นกํารใชส้ ทิ ธใิดๆ ของท่ําน 1. ประเภทของขอ้ มลู สว่ นบคุ คล ระยะเวลําในกํารเก็บรักษํา และวัตถุประสงคใ์ นกํารเก็บรวบรวม และใชข้ อ้มลู สว่ น บุคคลดังกล่ําวโดยบริษัท ในกํารประกอบธรุ กจิและกํารด ําเนนิ กํารของบรษิ ัท บรษิ ัทมกี ํารเก็บรวบรวม ใช ้และเก็บรักษํา ขอ้มลู สว่ นบคุ คลของทํา่ น ตํามรํายละเอยี ดดังตอ่ ไปนี้ ประเภทของบุคคลที่บริษัทเก็บข ้อมูล - ผู้เข ้ําร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลธรรมดํา ข ้อมูลที่เก็บรวบรวม - ชอื่ -นํามสกุล, ส ําเนําบัตรประชําชน, ส ําเนําทะเบยี นบํา้น, เลขบัญชธีนําคําร, ที่อยู่, ลํายมอื ชอื่ วัตถปุ ระสงคใ์ นกํารเก็บรวบรวม และใชข้ อ้ มลู สว่ นบคุ คล - เพอื่ ประกอบกํารจัดท ําเอกสํารใดๆ ทเี่ กยี่ วขอ้ งกับเขํา้ท ําสญั ญํา กํารปฏบิ ัตกิ ํารตํามสญั ญําทเี่ กยี่ วขอ้ ง รวมถึงกํารรับ เงินรํางวัลจํากกํารเข ้ําร่วมกิจกรรม - เพอื่ กํารจัดท ําเอกสํารใดๆ ตํามทกี่ ฎหมํายก ําหนด เชน่ หนังสอืหักภําษีณ ทจี่ ่ําย และ/หรอื ใบเสร็จรับเงนิ เป็นตน้ - เพอื่ กํารตดิ ต่อสอื่ สําร และกํารใชส้ ทิ ธเิรยี กรอ้ งใดๆ ตํามกฎหมํายฐํานควํามชอบดว้ยกฎหมํายในกํารเก็บรวบรวม และ ใชข้ อ้มลู สว่ นบคุ ล - เพอื่ กํารปฏบิ ัตติ ํามสญั ญําและจ ําเป็นเพอื่ ประโยชนโ์ ดยชอบดว้ยกฎหมํายของบรษิ ัท ระยะเวลําในกํารเก็บรักษําขอ้ มลู 10 ปีนับแตว่ ันทเี่ ขํา้ท ําสญั ญํา และ/หรอืเอกสํารทเี่ กยี่ วขอ้ ง และ/หรอื รับเงนิ รํางวัลจํากกํารเขํา้ร่วมกจิกรรม 2. ประเภทของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลทจี่ ะมกี ํารเปิดเผย เหตุผลควํามจ ําเป็นในกํารเปิดเผย และประเภทของบุคคลที่จะได้รับ กํารเปิดเผยขอ้มูลสว่ นบุคคล ในกํารประกอบธรุ กจิและกํารด ําเนนิ กํารของบรษิ ัท บรษิ ัทมกี ํารเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คล ของท่ํานให ้กับบุคคลภํายนอก ตํามรํายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเภทของบุคคลที่บริษัทเก็บข ้อมูล - ผู้เข ้ําร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลธรรมดํา ขอ้มลู สว่ นบคุ คลทมี่ กี ํารเปิดเผย - ชอื่ -นํามสกุล, ส ําเนําบัตรประชําชน, ส ําเนําทะเบยี นบํา้น, ที่อยู่, ลํายมอื ชอื่ เหตุผลควํามจ ําเป็นในกํารเปิดเผย - เพอื่ จัดท ําเอกสํารตํามกฎหมําย และเพอื่ น ําสง่ ขอ้ มลู ตํามทกี่ ฎหมํายก ําหนดใหก้ ับหน่วยงํานรําชกําร - เพอื่ กํารใชส้ ทิ ธเิรยี กรอ้ งตํามกฎหมํายอยํา่ งใดๆ ฐํานควํามชอบดว้ยกฎหมํายในกํารเปิดเผยขอ้มูลสว่ นบุคคล - จ ําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมํายของบริษัท และเพื่อปฏิบัติให ้เป็นไปตํามกฎหมํายที่เกี่ยวข ้อง ประเภทของบคุ คลทจี่ ะไดร้ับกํารเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คล - ศําล และ/หรอื หน่วยงํานรัฐทมี่ หี นํา้ทตี่ ํามกฎหมําย เชน่ กรมสรรพํากร กรมศลุ กํากร เป็นตน้ 3. สทิ ธขิ องเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คล โปรดทรําบว่ําท่ํานในฐํานะเจํา้ของขอ้มูลสว่ นบคุ คลนัน้ มสี ทิ ธทิ ไี่ ดร้ับกํารคมุ้ ครองตํามพระรําชบัญญัติคุ้มครองข ้อมูล สว่ นบคุ คล พ.ศ. 2562 ตํามรํายละเอยี ดทปี่ รํากฏในเอกสํารแนบ 1 4. กํารติดต่อบริษัท ทํา่ นสํามํารถตดิ ตอ่ แจง้ควํามประสงคข์ องท่ํานต่อบรษิ ัทเพอื่ ใชส้ ทิ ธขิ องเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบุคคล ตํามชอ่ งทํางทสี่ ะดวก ดังรํายละเอียดกํารติดต่อ ต่อไปนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ํากัด (มหําชน) เจํา้หนํา้ทคี่ มุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบุคคล: อีเมล: [email protected] โปรดระบหุ ัวขอ้ อเีมลหรอื ขอ้ ควํามในกํารตดิ ตอ่ เป็น : “ขอแจง้ควํามประสงคก์ ํารใชส้ ทิ ธขิ องเจํา้ของขอ้มลู สว่ นบคุ คล กิจกรรม “โปรดเหรียญไหน วํางลงมํา ” ที่อยู่:99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เอกสํารแนบ 1 สทิ ธขิ องเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คล เจา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลมสี ทิ ธทิ ไี่ ดร้บัการคมุ้ ครองตามพระราชบญั ญตัคิ มุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบคุ คล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 1. สทิ ธใินกํารขอถอนควํามยนิ ยอม ในกรณีทบี่ รษิ ัทมกี ํารขอและไดร้ับควํามยนิ ยอมจํากเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลเพอื่ เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้ มลู สว่ น บุคคล เพื่อประโยชนใ์ นกํารเก็บรวบรวม ใชห้ รอืเปิดเผยขอ้มูลสว่ นบคุ คลดังกลํา่ วตํามวัตถปุ ระสงคท์ ไี่ ดร้ับควํามยนิ ยอม จํากเจํา้ของขอ้มลู สว่ นบคุ คล เจํา้ของขอ้มลู สว่ นบคุ คลมสี ทิ ธใินกํารแจง้ขอถอนควํามยนิ ยอมในกํารใหบ้ รษิ ัทใชข้ อ้ มลู ดังกล่ําวได้ทุกเมื่อ 2. สทิ ธใินกํารขอเขํา้ถงึและรับส ําเนําขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของเจํา้ของขอ้มูลสว่ นบคุ คลทบี่ รษิ ัทจัดเก็บไว ้ เจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลมสี ทิ ธขิ อเขํา้ถงึและรับส ําเนําขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของเจํา้ของขอ้มูลสว่ นบคุ คลทบี่ รษิ ัทไดจ้ ัดเก็บ ไวไ้ด ้ทัง้นี้โดยเป็นไปตํามหลักเกณฑท์ คี่ ณะกรรมกํารคมุ้ ครองขอ้มลู สว่ นบคุ คลก ําหนด 3. สทิ ธใินกํารขอใหเ้ปิดเผยถงึกํารไดม้ ําซงึ่ ขอ้ มลู สว่ นบคุ คลทบี่ รษิ ัทไดร้ับจํากแหลง่ อนื่ ในกรณีทบี่ รษิ ัทไดร้ับขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลจํากแหลง่ อนื่ ซงึ่ ไมใ่ ชจ่ ํากเจํา้ของขอ้มูลสว่ นบุคคล โดยตรง หํากบรษิ ัทจะใชข้ อ้ มูลดังกลํา่ วบรษิ ัทจะด ําเนนิ กํารแจง้ใหเ้จํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคคลทรําบภํายใน 30 วันนับจําก ุ วันทไี่ ดร้ับขอ้ มลู สว่ นบคุ คลดังกลํา่ ว (เวน้ แตเ่ ป็นกรณีทกี่ ฎหมํายยกเวน้ ใหไ้มต่ อ้ งแจง้) ในกรณีนี้เจํา้ของขอ้ มลู สว่ น บคุ คลสํามํารถสอบถํามและขอใหบ้ รษิ ัทเปิดเผยแหลง่ ทมี่ ําของขอ้มลู สว่ นบคุ คลของเจํา้ของขอ้มลู สว่ นบคุ คลได ้ 4. สทิ ธใินกํารขอรับ และขอใหบ้ รษิ ัทโอนยํา้ย หรอื สง่ ตอ่ ขอ้ มูลของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลไปยังผคู้ วบคมุ ขอ้ มลู สว่ น บคุ คลอนื่ ในกรณีทบี่ รษิ ัทมกี ํารปรับใหข้ อ้มลู ของเจํา้ของขอ้ มูลสว่ นบคุ คลอยใู่ นรูปแบบทสี่ ํามํารถอํา่ นหรอื ใชง้ํานไดโ้ดย อปุ กรณ์ทที่ ํางํานไดโ้ดยอัตโนมัติและสํามํารถสง่ ต่อไดโ้ดยวธิกี ํารอัตโนมัติ กํารโอนยํา้ยหรอื สง่ ต่อขอ้ มลู สว่ นบคุ คลตํามขอ้ นี้หมํายถงึกรณีทขี่ อ้มูลของเจํา้ของขอ้มลู สว่ นบคุ คลถกู จัดเก็บอยใู่ น รูปแบบอเิล็กทรอนกิ ส์ซงึ่ กํารสง่ ตอ่ นัน้ สํามํารถท ําไดผ้ ่ํานอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิ สท์ สี่ ํามํารถอํา่ นขอ้มลู ทอี่ ยใู่ นรูปแบบ อเิล็กทรอนกิ สเ์ทํา่ นัน้ ไมร่ วมถงึกํารใหบ้ รษิ ัทเป็นผนู้ ําสง่ หรอื จัดสง่ ขอ้ มลู ของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลทอี่ ยใู่ นรูปแบบ อื่น 5. สทิ ธใินกํารคัดคํา้นกํารเก็บรวบรวม และใชข้ อ้ มลู สว่ นบคุ คลของเจํา้ของขอ้มูลสว่ นบุคคล เจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลมสี ทิ ธใินกํารคัดคํา้นกํารเก็บรวบรวม และใชข้ อ้ มลู ของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลไดใ้นกรณี ต่อไปนี้ (1) หํากกํารเก็บรวบรวมขอ้มลู สว่ นบคุ คลนัน้ เป็นกํารเก็บรวบรวมไดโ้ดยไดร้ับยกเวน้ ไม่ตอ้ งขอควํามยนิ ยอมเนื่องจําก เป็นกํารจ ําเป็นเพอื่ ประโยชนโ์ ดยชอบดว้ยกฎหมํายของบรษิ ัทหรอื นติ บิ คุ คลอนื่ ทไี่ มใ่ ชผ่ ูค้ วบคมุ ขอ้มลู สว่ นบคุ คล (เวน้ แตป่ ระโยชนด์ ังกลํา่ วมคี วํามส ําคัญนอ้ ยกว่ําสทิ ธขิ ัน้ พนื้ ฐํานในขอ้มลู สว่ นบคุ คลของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบุคคล หรอื (2) กรณีกํารเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลนัน้ เป็นไปเพอื่ วัตถปุ ระสงคเ์กยี่ วกับกํารตลําดแบบตรง 6. สทิ ธใินกํารขอใหบ้ รษิ ัทท ําลําย หรอื ท ําใหข้ อ้มูลสว่ นบคุ คลทเี่ จํา้ของขอ้มูลสว่ นบุคคลเคยได้ให ้ไว้กับบริษัท กลํายเป็นขอ้มูลทไี่ ม่สํามํารถใชร้ะบตุ ัวตนได ้ เจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลสํามํารถแจง้ใหบ้ รษิ ัทท ําลํายขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของตน และ/หรอื ท ําใหข้ อ้มลู สว่ นบุคคลทตี่ นได ้ ใหไ้วก้ ลํายเป็นขอ้มลู ทไี่ มส่ ํามํารถระบถุ งึตัวตนของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบุคคลได ้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เมอื่ ขอ้มูลสว่ นบคุ คลหมดควํามจ ําเป็นในกํารเก็บรักษําขอ้ มลู สว่ นบคุ คลไวต้ ํามวัตถปุ ระสงค์ (2) เมอื่ เจํา้ของขอ้มูลสว่ นบคุ คลถอนควํามยนิ ยอมในกํารเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลนัน้ และบริษัท ไมม่ อี ํานําจตํามกฎหมํายทจี่ ะเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลนัน้ (3) เมอื่ เจํา้ของขอ้มูลสว่ นบคุ คลใชส้ ทิ ธคิ ัดคํา้นกํารเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้ มลู และบรษิ ัทไมม่ เีหตผุ ลทจี่ ะใช ้ ปฏิเสธค ําขอได้ หรือ (4) เมอื่ ขอ้มูลสว่ นบคุ คลนัน้ ถกู เก็บรวบรวม ใช ้หรอเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมําย ื 7. สทิ ธขิ อใหบ้ รษิ ัทระงับกํารใชข้ อ้มลู ของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คล เจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลสํามํารถแจง้ใหบ้ รษิ ัทระงับกํารใชข้ อ้ มลู สว่ นบคุ คลของตนไดท้ ันทีในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เมอื่ ผคู้ วบคมุ ขอ้มูลสว่ นบคุ คลอยใู่ นระหวํา่ งกํารตรวจสอบควํามถกู ตอ้ ง ครบถว้น หรอื ปรับปรุงขอ้มูลสว่ นบุคคลนัน้ ใหเ้ป็นขอ้มลู ปัจจุบันตํามค ําขอของเจํา้ของขอ้มูลสว่ นบุคคล (2) เมอื่ ขอ้มูลสว่ นบคุ คลนัน้ อําจถกู ลบ หรอื ท ําลํายได ้แตเ่ จํา้ของขอ้มูลสว่ นบคุ คลแจง้ขอใหร้ะงับกํารใชง้ํานขอ้ มลู สว่ น บคุ คลนัน้ แทนกํารลบ หรอื ท ําลํายขอ้ มลู สว่ นบคุ คล (3) เมื่อขอ้มูลสว่ นบคุ คลนัน้ หมดควํามจ ําเป็นในกํารเก็บรักษําตํามวัตถุประสงคใ์ นกํารเก็บรวบรวมขอ้มลู นัน้ แลว้ แต่ เจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลมคี วํามจ ําเป็นตอ้ งขอใหเ้ก็บรักษําไวเ้พอื่ ใชใ้นกํารกอ่ ตัง้ สทิ ธเิรยี กรอ้ งตํามกฎหมําย กํารปฏบิ ัติ ตํามหรอื กํารใชส้ ทิ ธเิรยี กรอ้ งตํามกฎหมําย หรอื กํารยกขนึ้ ต่อสสู้ ทิ ธเิรยี กรอ้ งตํามกฎหมําย หรอื (4) เมอื่ บรษิ ัทอยใู่ นระหวํา่ งกํารพจิํารณํากํารใชส้ ทิ ธคิ ัดคํา้นกํารเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู สว่ นบคุ คลของ เจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คล 8. สทิ ธใินกํารขอใหบ้ รษิ ัทปรับปรุงขอ้มลู ของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลใหถ้กู ตอ้ ง ใหค้ รบถว้นสมบรู ณ์และเป็นข ้อมูลที่ ตรงตํามสภําพปัจจุบัน ในกรณีทมี่ กี ํารเปลยี่ นแปลงใดๆ เกยี่ วกับขอ้มูลสว่ นบคุ คลทเี่ จํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลไดใ้หไ้วก้ ับบรษิ ัท หรอื ทบี่ รษิ ัทได ้ เก็บรวบรวมไว ้เจํา้ของขอ้มูลสว่ นบคุ คลสํามํารถแจง้ใหบ้ รษิ ัทด ําเนนิ กํารแกไ้ข ปรับปรุงขอ้มูลดังกลํา่ วไดท้ ุกเมอื่ 9. สทิ ธใินกํารรอ้ งเรยี นในกรณีทพี่ บวํา่ มกี ํารฝ่ ําฝืนขอ้ ก ําหนดตํามพระรําชบัญญัตคิ มุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบุคคล พ.ศ. 2562 ในกรณีทเี่ จํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลพบวํา่ บรษิ ัท และ/ หรอื ลูกจํา้งของบรษิ ัทมกี ํารด ําเนนิ กํารใดๆ ทฝี่ ่ ําฝืนหรอื ไมเ่ ป็นไป ตํามพระรําชบัญญัตคิ มุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบุคคล พ.ศ. 2562 เจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลสํามํารถแจง้กํารด ําเนนิ กํารทไี่ ม่ ถกู ตอ้ งนัน้ มํายังบรษิ ัท และ/หรอื หน่วยงํานของรัฐทเี่ กยี่ วขอ้ งได ้ตํามทรี่ ํายละเอยีดทปี่ รํากฏใน ขอ้ 4 ของหนังสอื ฉบับ นี้ อนงึ่ โปรดทรําบวํา่ เมอื่ บรษิ ัทไดร้ับแจง้ควํามประสงคใ์ นกํารใชส้ ทิ ธใิดๆจํากเจํา้ของขอ้มูลสว่ นบุคคล บริษัทจะพิจํารณํา ค ําขอของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบุคคลเพอื่ ด ําเนนิ กํารทเี่ หมําะสมตอ่ ไปทัง้นี้ภํายในไมเ่ กนิ 30 วัน นับแต่วันทไี่ ดร้ับค ําขอ ดังกล่ําว อยํา่ งไรก็ตํามบรษิ ัทขอสงวนสทิ ธใินกํารปฏเิสธค ําขอใชส้ ทิ ธดิ ังกลํา่ วของเจํา้ของขอ้ มลู สว่ นบคุ คล หํากเป็น กรณีทกี่ ํารใชส้ ทิ ธนิ ัน้ ไมเ่ ป็นไปตํามขอ้ ก ําหนดตํามกฎหมําย หรอืหํากบรษิ ัทมคี วํามจ ําเป็นและสทิ ธติ ํามกฎหมํายทจี่ ะ ปฏิเสธค ําขอดังกล่ําวได้
© ลิขสิทธิ์โดย แคมปัส Campus