ลุ้นรับGrab Voucher มูลค่า 500 บาท* จำนวน 5 รางวัล กับ Sansiri PLC

#Saransiri สราญสิริ เทียนทะเล 30 บ้านเดี่ยว 100 ตร.ว. พื้นที่ที่ตอบโจทย์ทุกวัย ทั้งครอบครัว กับบรรยากาศการอยู่อาศัยที่ดี ทั้งในตัวบ้านและในโครงการ ให้คุณผ่อนคลายริมทะเลสาบบรรยากาศ Farmhouse อันอบอุ่น พร้อมฟังก์ชันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งคลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ และฟิตเนส ที่จะทำให้คุณได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น #SIRIPLACE ลาดพร้าว 101 ทาวน์โฮมสไตล์เก๋เกินใคร มาพร้อมดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากมหานคร New York ทำเลใจกลางเมืองในฝัน ย่านลาดพร้าว - เลียบด่วนฯ โดนใจทั้งดีไซน์และทำเลแบบนี้ มาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.5 ล้าน* บอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้ว อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ
icon_1474.png
ผู้จัดกิจกรรม
หมวดหมู่
มูลค่า
:    2,500
จำนวนของรางวัล
:    5
ราคา
:    ฟรี
ประเภทของกิจกรรม  
:    ร่วมสนุก  
 
 
สิ้นสุด
:    2023-05-24

ตรวจสอบ
review

ลุ้นรับGrab Voucher มูลค่า 500 บาท* จำนวน 5 รางวัล กับ Sansiri PLC กิจกรรมการร่วมสนุกโดย Sansiri PLC และของรางวัลจาก 2,500 สำหรับ 5 ของรางวัลต่างๆ. มูลค่าของสินค้าไม่ค่อยสูง เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กติกาการร่วมสนุก กดไลก์เพจ Sansiri PLC​ กด Like และกด Share โพสต์กิจกรรมนี้ พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ คอมเมนต์ตอบคำถามว่า คุณชอบฟังก์ชันไหนมากที่สุด ใต้โพสต์กิจกรรมนี้ กรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกา เพื่อรับ Grab Voucher มูลค่า 500 บาท* จำนวน 5 รางวัล ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 - 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น.
คะแนนของเรา 2 of 5.0    ©ChingChokSiam, 2023-05-19

บัตรกำนัลใช้แทนเงินสดผ่านแอพพิเคชั่นดังสำหรับสั่งอาหาร เรียกรถแท็กซี่ หรือจัดส่งพัสดุได้ง่ายๆ (ขอบคุณภาพจาก Unsplash)

ทิปสำหรับการเข้าร่วมสนุกกับ ร่วมสนุก

ตรวจสอบสอบภาพรวมของ ประเภทของกิจกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมสนุกและหากิจกรรมที่คล้ายกัน. กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ง่ายมากที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรม เพราะคุณแค่ทำการกรอกข้อมูลการติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้ สิ่งหลักหลักของกิจกรรมนี้เลยก็คือ ต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณได้มอบไว้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างเช่นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นั่นก็หมายความว่าทางผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อหาคุณได้โดยตรง และ ชื่อของคุณต้องเขียนถูกต้องตามบัตรประชาชน พร้อมทั้งวันเกิด และปีเกิดที่ตรงตามบัตรประชาชน และ บางกิจกรรมอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด และถ้าหากว่าอายุของคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ คุณไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้

ที่คุณอาจจะสนใจ:
  • เมื่อพูดถึงพิซซ่าคงหนีไม่พ้น พิซซ่า ฮัท (Pizza Hut) เพราะเป็นที่โปรดปรานของทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่.. - ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก
15-CapitalCity.jpg
Can You Guess the Country from Its Capital City?
READ MORE
17-GeneralKnowledgeTest.jpg
Quiz: Can You Master This General Knowledge Test?
READ MORE
21-GuessAnimals.jpg
Quiz: What Animal Is This?!
READ MORE
20-PixelatedPrincess.jpg
Can You Recognize These Pixelated Disney Princesses?
READ MORE
19-FamousStatues.jpg
Quiz: Can You Guess Where These Famous Statues Are Located?
READ MORE
18-Snowmen.jpg
Quiz: Name The Snowceleb If You Can!
READ MORE

กฎกติกา และ ข้อบังคับ สำหรับการร่วมกิจกรรม "ลุ้นรับGrab Voucher มูลค่า 500 บาท* จำนวน 5 รางวัล กับ Sansiri PLC"
เนื่องด้วยผู้จัดกิจกรรม. กตกิ า กจิกรรม “คณุ ชอบฟงักช์ นั ไหน ของบา้นสราญสริิพระราม 2” ลนุ้ รบั Grab Voucher มลคู า่ 500 บาท*จํานวน 5 รางวลั กตกิ าการรว่ มสนุก 1. ผรู้ว่ มสนุกจะตอ้ ง กด Like Facebook Sansiri PLC https://www.facebook.com/sansirifamily 2. ผรู้ว่ มสนุกตอ้ งใช ้Account ใน Facebook ทเี่ ป็นของตนเองในการรว่ มกจิกรรมเทา่ นัน้ 3. ผรู้ว่ มสนุกจะตอ้ ง กด Like และ Share โพสตก์ จิกรรมนี้พรอ้ มตงั้คา่ เป็นสาธารณะ 4. ผรู้ว่ มสนุกตอ้ งคอมเมนตต์ อบคํา ถามวา่ คณุ ชอบฟังกช์ นั ไหน ของบา้นสราญสริิ พระราม 2 ใตโ้พสตก์ จิกรรมนี้ 5. กรรมการจะคดั เลอื กคํา ตอบทถี่ กู ใจทสี่ ดุ และทํา ถกู ตอ้ งตามกตกิ าของกจิกรรมอยา่ ง ครบถว้น จํา นวน 5 ทา่ น เพอื่ รับรางวลั เป็น Grab Voucher มลู คา่ 500 บาท*จํา นวน 5 รางวลั 6. รว่ มสนุกไดต้ งั้แตว่ นั ที่ 18 พฤษภาคม 2566 - 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น. รายละเอยีดการประกาศผล 1. ประกาศรายชอื่ ผโู้ชคดที ไี่ ดร้ับรางวลั ทาง Facebook Sansiri PLC วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2566 2. คําตดั สนิของคณะกรรมการถอืเป็นทสี่ นิ้ สดุ โดยไมม่ ขี อ้ โตแ้ยง้ใดๆ 3. ของรางวลั ไมส่ ามารถแลกเปลยี่ นเป็นเงนิ สด และไมส่ ามารถเปลยี่ นแปลงหรอื โอน สทิ ธิ์ใหก้บั ผอู้นื่ ได ้ 4. ผโู้ชคดกี รณุ าตดิ ตอ่ เพอื่ ยนื ยนั สทิ ธิ์โดยสง่ ชอื่ -นามสกลุ (ตามบตั รประชาชน) ทอี่ ยู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์และสํา เนาบตั รประชาชน พรอ้ มเซน็ ตก์ ํา กบั สํา เนาถกู ตอ้ ง พรอ้ มระบวุ า่ "สํา เนาถกู ตอ้ งใชเ้พอื่ รับของรางวลั จากบมจ. แสนสริ"ิ สง่ มาที่ Message Facebook Sansiri PLC ภายในวนั ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. 5. ทางทมี งานจะทําการตดิ ตอ่ กลบั ผโู้ชคดใีนภายหลงั และแจง้รายละเอยีดการรับของ รางวลั 6. การเขา้รว่ มกจิกรรมถอืเป็นการยมิยอมใหท้ างบรษิ ัทฯ จัดเกบ็ ขอ้มลู ของทา่ น เพอื่ ใช ้ ใน การตดิ ตอ่ แจง้รายละเอยีดของการเขา้รว่ มกจิกรรมและการประกาศผลในภายหลงั อา่ น เพมิ่ เตมิ คลกิ https://siri.ly/Privacy_FB 7. กจิกรรมสามารถมกี ารยกเลกิ หรอืเปลยี่ นแปลงขอ้กําหนดเงอื่ นไขตา่ งๆ ได ้หากมเีหตุ อนั สมควร โดยไมต่ อ้ งแจง้ใหท้ ราบลว่ งหนา้ 8. บรษิ ัทขอสงวนสทิ ธใิ์นการตดิ สนิ ใจยตุ หิ รอืเปลยี่ นแปลงกจิกรรม ยกเลกิหรอืเพมิ่ เตมิ เงอื่ นไขและขอ้กําหนดโดยไมต่ อ้ งแจง้ใหท้ ราบลว่ งหนา้ ตลอดจนเพกิ ถอนสทิ ธผิ รู้ว่ ม กจิกรรมหากตรวจพบการทจุ รติ ตา่ งๆ 9. ในกรณีมขี อ้พพิ าท การตดั สนิของคณะกรรมการถอืเป็นเด็ดขาดและสนิ้ สดุ โดย ปราศจากขอ้ โตแ้ยง้และไมจ่ ําเป็นตอ้ งชแี้ จงใดๆ
© ลิขสิทธิ์โดย Sansiri PLC